Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN AMACI

Madde 3

İnsana hizmeti gaye edinerek, ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan sağlıklı bir toplumun oluşmasını amaçlamış sağlık camiası arasındaki her türlü dayanışma ve yardımlaşmayı birlik ve beraberliği geliştirmek; tıp alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek mensuplarına ve tüm sağlık çalışanlarına (öğretim görevlileri, doktor, diş hekimi, eczacı, veteriner hekim, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri vb. sağlık mensupları), tıp öğrencilerine, sağlıkla ilgili okul talebelerine takdim etmek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, planlamak ve yapmak; ülkemizde tıbbın ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak; tıp fakültesi ve sağlıkla ilgili okul talebelerine maddî ve manevî destek vermek; halkımızı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek, ülkemiz sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

Milliyetçi Hekimler Derneği, bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Tıp alanında her tür araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu hususta çalışma yapanlara madden ve manen yardımcı olmak, burs vermek; bilimsel projelerinde destek vermek, gerektiğinde yurtdışına göndermek.

b) Dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve sürekli eğitimi temin amacıyla, yemek, çay toplantıları, panel, sempozyum, açıkoturum, konferans, kongre, seminer, video gösterisi, film, sesli ve görüntülü yayınlar vb. gibi her tür kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.

c) Derneği tanıtmak, amaçlar doğrultusunda ve sosyal konularda kamuoyu oluşturmak için; bildiri, bülten, dergi, gazete, afiş, broşür, kitap gibi her tür süreli-süresiz basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak, web, televizyon ve radyo yayınları yapmak, lokal açmak.

d) Yurtiçi ve yurtdışı geziler tertip etmek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, tıp alanında başarılı olanlara ödül vermek ve ödül kabul etmek.

e) Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı burs vermek, kitap ve yayın temin etmek; yurt, pansiyon, misafirhane açmak, tıp öğrencilerinin ve sağlıkla ilgili okul talebelerinin barınma, mesken ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak.

f) Yurtiçi ve yurtdışında tıp ve diğer bilimsel alanlarda yapılan toplantı ve seminerlere temsilci göndermek, derneği temsil etmek.

g) Derneğin amaçlarına paralel faaliyet gösteren diğer sağlık teşekkülleri, dernek, vakıf, sendikalarla ve ayrıca vatanın, milletin hayrına hizmet veren tüm hayır kuruluşları ve gönüllü teşekküllerle dayanışmaya gitmek, ortak programlar düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak ve yardımlaşmak.

ğ) Derneğin gayesinin gerçekleştirilmesi, tıbbiyeliler ve sağlık mensupları arasında sevgi, saygı, kardeşlik, maddî ve manevî yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak, karşılıklı eğitim, bilgi ve tecrübe akışını temin edecek, ruhen ve bedenen sağlıklı fertlerden oluşmuş kardeşlik ve sevgi ölçüleri ile güçlenmiş bir toplumun oluşumuna katkıda bulunacak her tür çalışmalarda bulunmak.

h) Lüzumu halinde derneğin gayesine hizmet için tıp merkezi, poliklinik, teşhis ve tedavi merkezi, hastane gibi sağlıkla ilgili birimler, teşekküller açmak, işletmek; bunla ilgili her türlü cihaz ve aletleri tedarik etmek, üretmek, ihraç etmek ve ithal etmek.

ı) Dernek, amacının gerçekleştirmek için gerekli menkul ve gayrı menkulleri almak ve satmak.

i) Dernek amacını gerçekleştirmek için benzer amaçlı işçi ve işveren ile kamu sendikalarından ve mesleki kuruluşları ve gönüllü kuruluşlardan maddi ve ayni yardım kabul etmek ve adı geçen kurumlara maddi ve ayni yardımda bulunmak.

j) Üyelerin ortak hak ve menfaatlerine yönelik dava açmak ve açılan davalarda taraf olmaktır.

ÜYELİK ŞARTLARI ve ŞEKİLLERİ

Madde 4

Derneğe Üye Olmak:
Tıp Fakültesinden mezun olarak hekim ünvanı taşıyan ve medenî haklarını kullanma ehliyetine haiz Türkiye Cumhuriyeti uyruklu hekim veya başka ülke uyruklu Türk soylu hekim derneğe üye olabilir.

Üyelik için derneğin merkezi veya şubesine dernek üyelik formunun doldurulup verilmesi üzerine Yönetim Kurulu bu müracaatı 30 gün içinde karara bağlayarak neticeyi üyelik talebinde bulunana bildirir, bildirmez ise bu talep reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeliğe kabul veya reddetmekte serbesttir.

Üyeliğin reddi kararına karşı Genel Kurul’a itiraz edilebilir.